ZADZWOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTU I REKREACJI ACTIVE

ROZDZIAŁ I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Bądźmy Aktywni. W dalszych postanowieniach Statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 

§ 2.
1. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Pile. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 3.
1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 roku Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz Statutu.

 

§ 4.
1. Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci o treści ustalonej przez Zarząd.

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5.
1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 6.
Stowarzyszenie może posiadać biura regionalne oraz przedstawicielstwa, zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i za granicą.

 

§ 7.
1. Działalność Stowarzyszenie oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

 

 

 

ROZDZIAŁ II – CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8.
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego zarówno odpłatną, jak i nieodpłatną przewidzianą w niniejszym statucie.

 

§ 9.
Celami stowarzyszenia są:

1) Stowarzyszenie może realizować swoje działania statutowe we współdziałaniu m.in. z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi,

2) inicjowanie i organizowanie działań społecznych na rzecz wzrostu znaczenia rekreacji ruchowej,

3) promowanie zdrowego trybu życia oraz krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,

4) zachęcanie lokalnej społeczności do aktywnych form wypoczynku, w szczególności takich jak fitness, sporty siłowe, sporty walki, bieganie, nordic walking, jazda rowerem, inne sporty,

5) wspieranie lokalnej turystyki, a także propagowanie krajoznawstwa i pielęgnacja lokalnego dziedzictwa kulturowego,

6) tworzenie warunków rozwoju i podnoszenia kwalifikacji oraz możliwości wymiany doświadczeń w kraju i za granicą dla ogółu społeczeństwa naszego kraju,

7) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ogółu kobiet oraz udzieleniu im wielostronnego wsparcia na rynku prac poprzez promowanie działań skupiających się wokół podniesienia ich wiedzy i kwalifikacji,

8) promowanie działań w obszarze ochrony zdrowia wśród ogółu społeczeństwa,

9) organizowanie zajęć sportowych, zawodów i imprez rekreacyjnych, a także powadzenie działalności sportowej w celu rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej dzieci, osób starszych, osób niepełnosprawnych, dorosłych,

10) integrowanie organizacji pozarządowych,

11) pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami, 12)prowadzenie lobbingu na rzecz wspólnych celów organizacji pozarządowych, 13)promowanie i wspieranie talentów,

14)aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, 15)wspieranie społecznej aktywności obywateli, 16)budowanie świadomości obywatelskiej,

17) wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego,

18) inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,

19) kształtowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie, 20)podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości.

 

§ 10.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi,

2) współpracę z organizacjami i instytucjami społecznymi,

3) zdobywanie środków pomocy finansowej państwa na cele statutowe,

4) uzyskiwanie środków pomocy finansowej z Unii Europejskiej na cele statutowe,

5) prowadzenie szkoleń,

6) wspieranie integracji społecznej,

7) dążenie do wyrównywania szans zagrożonych wykluczeniem grup społecznych, 10)propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju postaw obywatelskich, 11)propagowanie równouprawnienia płci,

12) propagowanie poszanowanie rządów prawa,

13) prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową,

14) doradztwo prawne dla osób fizycznych, szczególnie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej,

15) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celów Stowarzyszenia 18)organizowanie rekreacyjnych imprez sportowych,

19)działania na rzecz integracji z Unią Europejską, 20)działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

 

§ 11.
Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego wykorzystywany jest wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie statutowych celów pożytku publicznego.

 

 

 

ROZDZIAŁ III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12.
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§ 13.
Stowarzyszenie posiada następujące grupy członków:

1. członków zwyczajnych,

2. członków wspierających,

3. członków honorowych.

 

§ 14.
1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która deklaruje pracę dla dobra Stowarzyszenia oraz daje rękojmię współdziałania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia w zgodzie z prawem i Statutem.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być, za zgodą Zarządu, również osoba niebędąca obywatelem polskim oraz mająca miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 15.
1. Osoba, o której mowa w § 13 Statutu staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu podpisu na liście członków Stowarzyszenia.

2. Uchwałę o przyjęciu lub nieprzyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia Zarząd podejmuje w terminie 2 miesięcy od otrzymaniu deklaracji członkowskiej.

3. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia kandydatowi przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

§ 16.
Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

 

§ 17.
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

§ 18.
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna, z kraju lub z zagranicy, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji o woli wstąpienia do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego celów, na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 19.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.

2. Członkowstwo honorowe nadaje uchwałą Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

3. Członkowstwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu.

 

§ 20.
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 21.
1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia przez Zarząd:

• z powodu łamania Statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

• z powodu notorycznego braku udziału w pracach Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

ROZDZIAŁ IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 22.
1. Walne Zgromadzenie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 23.
1. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres wspólnej kadencji.

3. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, organom tym przysługuje prawo uzupełnienia ich składu osobowego bez konieczności przeprowadzenia wyborów (prawo kooptacji). W tym trybie można jednorazowo powołać nie więcej niż jednego członka Komisji Rewizyjnej i nie więcej niż dwóch członków Zarządu.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 24.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 

§ 25.
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 26.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalania zmian Statutu,

3) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 22 pkt 3,

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie budżetu,

7) uchwalanie wysokości oraz terminów płatności składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku, 11)podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz

Stowarzyszenia.

 

§ 27.
1. Walne Zgromadzenie Członków jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. W razie braku quorum może być wyznaczony drugi termin tego samego dnia, co najmniej o godzinę później, a podejmowane na nim uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

3. Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Statucie, podejmuje uchwały po przeprowadzeniu głosowania jawnego.

 

§ 28.
1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym w liczbie nie mniejszej niż 3 członków i nie większej niż 5 członków.

2. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu wybiera spośród swoich członków Wiceprezesa oraz Skarbnika.

4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Komisji Rewizyjnej. Osoby pełniące funkcję członka Zarządu oraz funkcję członka Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

6. W umowie pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Komisja Rewizyjna lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 29.
1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz oraz jest upoważniony do zaciągania zobowiązań majątkowych.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch członków zarządu lub Prezesa.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

 

§ 30.
Członkowstwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a) ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu,

b) pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie złożonego na ręce innego członka Zarządu,

c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

d) odwołanie uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków,

e) upływu kadencji oraz dokonania wyboru nowych członków organu.

 

§ 31.
Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

2) wykluczanie członków Stowarzyszenia,

3) zwoływanie oraz organizowanie Walnego Zgromadzenia Członków,

4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia,

5) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych z działalności Stowarzyszenia,

6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.

 

§ 32.
Komisja Rewizyjna stanowi organ kontroli Stowarzyszenia, odrębny od Zarządu, niepodległy mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 

§ 33.
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 34.
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w razie:

1) ustania członkowstwa w Stowarzyszeniu,

2) pisemnej rezygnacji z członkowstwa w Komisji Rewizyjnej złożonej na ręce Zarządu,

3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

4) upływu kadencji Komisji Rewizyjnej oraz dokonania wyboru nowych członków organu.

 

§ 35.
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz podejmuje uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym, a także występować do Zarządu z wnioskami pokontrolnymi.

 

ROZDZIAŁ V – MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 36.
1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) dochodów z własnej działalności statutowej,

c) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia,

d) ofiarności publicznej,

e) zapisów, spadków i darowizn,

f) działalności odpłatnej pożytku publicznego,

g) dotacji, subwencji, dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz innych form finansowania zewnętrznego.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

7. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VI – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów 2/3 w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2011 roku Nr 79, poz. 855 ze zm.).

cropped-logo_gym_ff_png_600x600.png

Zainstaluj naszą aplikację! Rezerwuj zajęcia kiedy tylko chcesz!