ZADZWOŃ

Regulamin klubu

REGULAMIN KLUBU GYM FACTORY FITNESS & SQUASH

(obowiązujący od dnia 28.12.2023 r.)

 

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu Gym Factory, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług  klubu Gym Factory na podstawie Karnetu, Wejścia jednorazowego oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

 • 1. Słowniczek:

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. KLUB – Gym Factory SP. Z O.O. mieszczący się przy ul. Warsztatowej 8 w Pile
 2. Członek Klubu – osoba, która podpisała formularz członkowski – umowę o korzystanie z usług klubu Gym Factory oraz wykupiła karnet.
 3. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 4. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat, posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 5. Osoba towarzysząca – Klient niebędący Członkiem Klubu, korzystający z usług świadczonych w Klubie na podstawie i w zakresie określonym przez warunki promocji określonej w odrębnym regulaminie. Osoba towarzysząca wchodzi do Klubu z Członkiem Klubu lub innym Klientem uprawnionym do korzystania z usług Klubu, bez konieczności nabycia Wejścia jednorazowego. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do założenia Konta w Portalu dla Klienta.
 6. Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu Gym Factory, na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 7. Karnet – Karnet 365, NO LIMIT, LIGHT, MMA/K1 SIŁOWNIA:

7a) Karnet GYM FACTORY(365, NO LIMIT, LIGHT)  – abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz siłowni z wyłączeniem strefy MMA i K1. Karnet  może być odnawiany cyklicznie zgodnie z postanowieniami Regulaminu świadczenia usług przez Gym Factory

7c) Karnet MMA i K1 – abonament uprawniający do korzystania ze wszystkich zajęć strefy MMA i K1 oraz siłowni z wyłączeniem zajęć fitness.

7e) Wejście jednorazowe – uprawnienie do skorzystania z usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni tego Klubu w terminie wybranym podczas zakupu tego Wejścia (termin ważności Wejścia jednorazowego), przy czym po wyjściu z Klubu ponowne wejście nie jest możliwe na podstawie tego samego Wejścia jednorazowego.

 1. Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu Gym Factory w formie Karnetu na okres zawarty w odpowiedniej umowie, przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie.
 2. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, manager Klubu.
 3. Właściciel – spółka z o.o. z siedziba ul. Warsztatowa 8, nip 7642670740, regon 362985060, nr KRS 0000586210
 4. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 5. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 6. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: gymfactory.pl
 7. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, kar umownych, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówkach Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.

14a) Kiosk  urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym klubu Gym Factory oraz do dokonywania płatności. Kiosk znajduje się przy recepcji Klubu.

 1. Dokument tożsamości – ważny dokument, na podstawie którego można stwierdzić tożsamość Klienta, zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie, wydany przez organ administracji publicznej (w szczególności dowód osobisty, paszport, karta pobytu, prawo jazdy) szkołę (legitymacja szkolna, legitymacja studencka). Dokumentem tożsamości nie są identyfikatory służbowe. Przez dokument tożsamości rozumie się również okazanie ekranu urządzenia mobilnego Klienta zawierające dane osobowe tego Klienta wyświetlone za pomocą aplikacji mObywatel.
 • 2. Zakres usług
 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno–sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness, zajecia MMA/K1/BJJ, zajecia dla dzieci itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.gymfactory.pl.
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w Klubie, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej danej placówki Klubu.
 6. Wchodzenie do Klubu (w tym również do części Klubu znajdującej się przed bramką wejściową) przez osoby poniżej 13 roku życia jest zakazane. Personel Klubu może poprosić o natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu przez osobę poniżej 13 roku życia, a także podjąć środki przewidziane przepisami prawa w celu zagwarantowania osobie niepełnoletniej właściwej opieki.
 • 3. Członkostwo w Klubie
 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z wszelkich usług oferowanych przez Klub, w tym na zakup Karnetów lub Wejść jednorazowych oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń, w tym oświadczenia o ponoszeniu przez przedstawiciela ustawowego odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez Klienta będącego osobą niepełnoletnią oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
 3. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony lub nieokreślony. Uprawnienia wynikające z Umowy zakupu Karnetu lub Wejścia jednorazowego zapisywane są na Koncie Klienta w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu lub Wejścia jednorazowego.
 4. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubie Gym Factory. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 35 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 5. Umowa na zakup Karnetu na czas nieokreślony  zostaje przedłużana automatycznie na dalszy czas w momencie zakupu kolejnego okresu 30dni najpóźniej w ostatnim dniu aktywnego karnetu.,(w tym również poprzez wyrażenie zgody na dokonywanie cyklicznych płatności kartą płatniczą). Potwierdzeniem przedłużenia Umowy jest stosowny zapis w systemie prowadzonym przez Klub. Po przedłużeniu Umowy Klient ma prawo korzystać z oferty Klubu w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu.
 6. Członek Klubu ma prawo Zawiesić karnet na okres równy 30 dni lub ich wielokrotności, chyba że posiada w stosunku do Klubu zadłużenie z jakiegokolwiek tytułu. Zgłoszenie Zawieszenia Karnetu przez Klienta musi nastąpić w trakcie aktywności karnetu za pośrednictwem Portalu dla Klienta. Okres zawieszenia karnetu, o którym mowa w zdaniu powyżej będzie liczony począwszy od dnia wskazanego przez Klienta. Zawieszenie Karnetu skuteczne z datą wsteczną nie jest możliwe. Zawieszenie dotyczy wybranej oferty karnetów.
 7. Przez okres zawieszenia Karnetu Członek Klubu nie może korzystać z usług świadczonych w klubie Gym Factory na podstawie Karnetu jednakże zachowuje Członkostwo w Klubie.
 8. Zawieszenie jest możliwe w dowolnym momencie obowiązywania karnetu i dotyczy tylko wybranych karnetów.
 9. Klient może odwiesić Karnet poprzez Kiosk lub za pośrednictwem strony internetowej. W przypadku odwieszenia Karnetu przed upływem czasu, na jaki Karnet został zawieszony, pozostałe, niewykorzystane dni zawieszenia przepadają, a Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu części opłaty za niewykorzystany okres Zawieszenia Karnetu.
 10. Uprawnienia wynikające z Umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby.
 11. Do korzystania z jednego Karnetu zakupionego przez przedsiębiorcę uprawniona jest jedna osoba fizyczna wskazana przez przedsiębiorcę, która została uprawniona do korzystania z usług Klubu na podstawie tego Karnetu.
 12. Obsługa Klubu ma prawo zweryfikować dane Klienta wskazane w Portalu dla Klienta na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na teren Klubu lub nakazać jego opuszczenie.
 13. Jeżeli Członek Klubu korzystający z usług Klubu na podstawie Identyfikatora i Karty, nie posiada przy sobie Karty ani dokumentu tożsamości, nie może skorzystać z usług Klubu.
 14. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne tego typu karty lub systemy partnerskie wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty/systemy partnerskie i na zasadach wynikających z tych Umów.
 15. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart/korzystające z w/w systemów partnerskich zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 16. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty klubowej przez osobę korzystająca z usług Klubu na podstawie Identyfikatora i Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Klubu. Wydanie nowej karty następuje po uiszczeniu na rzecz sprzedawcy w recepcji Klubu opłaty związanej z kosztami jej sporządzenia w wysokości 30,00 zł brutto (słownie: dziesięć złotych). Opłata ta jest bezzwrotna.
 • 4Zasady korzystania z usług Klubu
 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych lub konkursowych organizowanych przez Właściciela, Identyfikatora i Karty Klubu.  Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą rozpocząć korzystanie z usług Klubu wyłącznie w godzinach obecności personelu Klubu. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po spełnieniu w szczególności poniższych warunków. Wejście do Klubu jest możliwe:

– w przypadku Klientów posiadających sam Identyfikator poprzez przyłożenie przez Klienta palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system Identyfikatora oraz przejście przez bramkę; albo

– w sytuacjach braku możliwości wejścia na podstawie samego Identyfikatora poprzez przyłożenie przez Klienta Karty Klubu i palca użytego przy procesie rejestracji do skanera wzoru biometrycznego, znajdującego się przy bramce umożliwiającego odczytanie przez system przypisanego do tej Karty dodatkowo Identyfikatora oraz przejście przez bramkę; albo

– w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług Klubu na warunkach Ścieżki alternatywnej (nie posiadających Identyfikatora) poprzez rejestrację każdej wizyty w placówce Klubu po zalogowaniu się do swojego Konta z wykorzystaniem Kiosku, a następnie pozytywne przejście przeprowadzanej przez personel Klubu weryfikacji tożsamości Klienta z jego dokumentem tożsamości. Zastrzega się, że Klienci korzystający z usług na warunkach Ścieżki alternatywnej mogą wejść do Klubu wyłącznie w obecności personelu Klubu.

Niedopuszczalnym jest przechodzenie przez bramkę przez więcej niż jedną osobę jednocześnie jak również wpuszczenie innych osób z wykorzystaniem własnego Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty. W przypadku zmiany przez Klienta sposobu wejścia do Klubu może zostać naliczona opłata w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych) brutto, przy czym przez zmianę sposobu wejścia rozumie się każdorazowe zaznaczenie lub odznaczenie w Portalu dla Klientów checkboxa zawierającego oświadczenie o wyrażeniu stosownej zgody związanej ze sposobem wejścia (tj. zgody na przetwarzanie określonych danych w celu weryfikacji tożsamości oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej).

W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: w przypadku Klientów korzystających z kart programów partnerskich imię i nazwisko Klienta, adres e-mail oraz telefon, w przypadku innych Klientów (w tym Członków Klubu, Klientów korzystających z Wejść jednorazowych lub z warunków promocyjnych lub konkursowych) również adres zamieszkania i numer PESEL jeśli Klient go posiada. Ponadto jeśli Klient nie korzysta ze Ścieżki alternatywnej Klub może przetwarzać dane biometryczne, w postaci charakterystycznych punktów odcisku palca, o których mowa w niniejszym punkcie.

 1. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się za pośrednictwem Portalu dla Klienta, w tym za pomocą Kiosku, z zastrzeżeniem odmienności dotyczących Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej.
 2. Godziny otwarcia placówki podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w Klubie.
 3. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy, przy czym Właściciel może podjąć decyzję o otwarciu Klubu w niektóre z tych dni. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w placówkach Klubu w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 6. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 1. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 2. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 3. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku nieposiadania przez opiekuna Karnetu ani Wejścia jednorazowego bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać z Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 4. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 5. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 6. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 30 dni, z usług oferowanych przez klub Gym Factory, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubu.
 7. Zmiana rodzaju Karnetu na inny jest możliwa po dokonaniu dopłaty różnicy wynikającej z rozbieżności cen za wybrany Karnet. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu opłaty za Wejście jednorazowe. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 8. Klienci niebędący Członkami Klubu mogą korzystać z usług świadczonych w Klubie na podstawie warunków promocji i w zakresie określonych przez te warunki. Osoby towarzyszące mogą wejść do Klubu wyłącznie po założeniu Konta w Portalu dla Klientów i przekazaniu Klubowi danych, o których mowa w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu. W przypadku Osób towarzyszących mogą one korzystać z usług świadczonych w Klubie wyłącznie w tym samym czasie, w którym z usług tych korzysta Klient, z którym weszli do Klubu oraz w zakresie posiadanego przez tego Klienta Karnetu, vouchera lub innego tytułu korzystania z usług Klubu. Osoba towarzysząca jest zobowiązana do opuszczania Placówki Klubu wraz z Klientem, z którym weszła do Klubu.
 9. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dokumentu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu. W przypadku Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej każdorazowe wejście do placówki Klubu jest poprzedzone rejestracją wizyty w Kiosku oraz weryfikacją Klienta w recepcji Klubu z dokumentem tożsamości.
 10. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów lub aplikacji mobilnej najwcześniej na 1 dzień przed terminem danych zajęć, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej. Zajęcia zorganizowane mogą odbywać się również w formie zajęć outdoorowych i wówczas odpowiednio stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu. Do innych zajęć, treningów i atrakcji w Klubie postanowienia Regulaminu dotyczące zajęć zorganizowanych stosuje się odpowiednio.
 11. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 1. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zajęciach zorganizowanych z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem, w przeciwnym wypadku Klub ma prawo do zablokowania kolejnych rezerwacji. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów).
 2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych (np. Fitness, itp.), jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać minimalnej liczby 3 osób , a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 3. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć zorganizowanych wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 4. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 5. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu lub e-papierosów, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 6. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie  Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Klubu.
 8. Klienci są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w Klubie oraz umożliwienia innym Klientom swobodnego korzystania z usług Klubu.
 9. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu lub regulaminu danej strefy, określające zasady korzystania z usług Klubu, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie placówki Klubu w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim (w tym w obuwiu niezmienionym lub z brudnymi podeszwami), osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby zachowujące się agresywnie, osoby posiadające lub posługujące się narzędziami niebezpiecznymi lub wnoszące na teren Klubu rzeczy wielkogabarytowe lub pojazdy (w szczególności rowery, hulajnogi) będą proszone o opuszczenie placówki Klubu.
 10. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie mogą ich wykonywać w Klubie, o ile nie posiadają odrębnej umowy zawartej z Właścicielem. Przeprowadzanie treningu personalnego bez zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest niedopuszczalne i stanowi rażące naruszenie Regulaminu. Osoby prowadzące treningi personalne bez zawarcia umowy z Właścicielem będą poproszone o opuszczenie Klubu.
 11. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 12. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.
 13. Członkostwo oraz korzystanie z usług Klubu nie jest w żaden sposób uwarunkowane odtwarzaną  na siłowni oraz zajęciach grupowych muzyką tzn., że Klient kupując Karnet nie warunkuje swojej obecności w Klubie od tego czy podczas treningu będzie grała muzyka.

 

 

 

 • 5 Zasady korzystania z szatni
 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na kłódkę. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych, sauna) z plecakami, torbami, torebkami, workoplecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Szatnia Klubu jest wyposażona w szafki zamykane na kłódki. Klient może przynieść własną kłódkę (informacja o wymiarach kłódki dostępna w recepcji Klubu) lub nabyć kłódkę w recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest po zakończeniu korzystania z usług Klubu w danym dniu zabrać swoją kłódkę i opróżnić szafkę ze swoich rzeczy. Jeżeli w danym dniu, po opuszczeniu Klubu przez wszystkich Klientów jakakolwiek szafka pozostanie zamknięta – kłódka zostanie przecięta, a zawartość szafki  będzie znajdowała się w Recepcji Klubu. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu, w przeciwnym razie Klub nie będzie odpowiadał za pozostawione w szafce rzeczy.
 3. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Klient opuścił już obiekt.
 • 6 Cennik oraz sposób dokonywania płatności
 1. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w recepcji  Klubu oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu,  Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 30 dni lub ich wielokrotności (tj. 30 dni, 60 dni, 90 dni itp.).
 3. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu na podstawie Wejścia jednorazowego ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry za pośrednictwem Portalu dla Klientów, po uprzednim założeniu Konta Klienta.
 4. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.
 5. Klub zastrzega sobie możliwość zmian cen za usługi w każdym momencie trwania umowy bez konieczności podpisywania nowej Umowy  począwszy od kolejnego 30-dniowego okresu opłaty karnetu z wyjątkiem umowy długoterminowej Karnet 365, do którego zastosowano zapis o gwarancji ceny.
 • 7 Rozwiązanie umowy
 1. W przypadku nieopłacenia Karnetu na kolejny miesiąc (kolejne 30 dni), Właściciel ograniczy członkostwo Klientowi poprzez zablokowanie dostępu do Klubu. Klient może zostać powiadomiony o tym fakcie za pośrednictwem drogi mailowej. Zdania pierwszego i drugiego niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku gdy Klient korzysta z Klubu na podstawie Karnetu na czas okreslony12 miesięcy.  Karnet na czas nieokreślony MMA i K1/Siłownia  posiada 1-miesięczny okres wypowiedzenia, wówczas Klient zobowiązany jest złozyc pisemne wypowiedzenie umowy w Recepcji Klubu ze skutkiem na koniec kolejnego, pełnego czasu trwania karnetu.
 2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej jeżeli Klient rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Klubie lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy pisemnego oświadczenia złożonego przez Klienta na adres siedziby Właściciela, w przypadku naruszania przez Klub w sposób rażący i uporczywy postanowień niniejszego Regulaminu.

 

 • 8 Odpowiedzialność za szkodę
 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Klubu, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: Ul. Warsztatowa 8 w Pile ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.
 • 9 Zmiana regulaminu
 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą:
 1. a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 2. b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany;
 3. c) poszerzenie oferty Właściciela Klubu, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Klub usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 4. d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 5. e) zmiany danych Właściciela sieci Klubu Gym Factory, zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;
 6. g) zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.
 1. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Portalu dla Klientów, w tym Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu lub na koniec ważności Wejścia jednorazowego (a w wypadku Karnetu 12-miesięcznego  na 30. dzień okresu obowiązywania tego Karnetu lub wielokrotność 30 dni obowiązywania tego Karnetu). W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 2. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 3. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
 • 10 KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie usług klubu fitness oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym składać reklamacje: a. pisemnie pod adres: Ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła lub b. za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@gymfactory.pl lub telefonicznie pod numer telefonu dostępny na stronie klubu, dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 22.00.
 2. Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia, lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

 

 • 11 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Gym Factory sp. z o.o. z siedzibą w Pile przy ul. Warsztatowej 8  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS: 0000586210 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: info@gymfactory.pl
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii)w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony Klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku, dane osobowe Klienta, w postaci wizerunku, będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z prowadzeniem działań marketingowych przez Administratora.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.

5a)  W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Portalu dla Klientów bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku podania danych karty płatniczej w celu dokonywania automatycznych cyklicznych płatności poszczególnych rat za zakupiony Karnet 3, 6, lub 12 miesięcy lub za inną usługę płatną w ratach, dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 • 11 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin stanowi załącznik do Umowy o korzystanie z usług rekreacyjno-sportowych w Gym Factory
 2. Wszelkie uwagi co do pracy  Klubu i  obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów mailowo na adres info@gymfactory.pl
 1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w przypadku:
 • zawarcia Umowy na odległość pierwszego Karnetu w ramach Umowy w terminie czternastu dni od daty jego zakupu,
 • zakupu na odległość Wejścia jednorazowego w terminie czternastu dni od daty jego zakupu z zastrzeżeniem, że prawo odstąpienia od umowy zakupu Wejścia jednorazowego nie przysługuje w przypadku zrealizowania Wejścia jednorazowego przez Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 1. W celu odstąpienia od Umowy, Klient powinien złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może złożyć w szczególności zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu w formie pisemnej oraz dostarczyć drogą listowną lub osobiście do recepcji klubu bądź w formie fotokopii lub skanu w drodze korespondencji elektronicznej na adres info@gymfactory.pl
 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności jaki został użyty przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposobu płatności, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami. Klub w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Klientowi należność, przy czym w przypadku rozpoczęcia obowiązywania Karnetu, na wyraźne żądanie Klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, kwota należności zostanie obliczona proporcjonalnie do okresu obowiązywania Karnetu.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a, ………………………………………….. (imię i nazwisko), zam. …………………………

……………………………………………………….. (adres), e-mail ………………………………………… oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) odstępuję od Umowy wynikającej z zakupionego w dniu ……………………………………… Karnetu lub Wejścia jednorazowego do Gym Factory.

………………………………….Data

……………………………………………Podpis Klienta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cropped-logo_gym_ff_png_600x600.png

Zainstaluj naszą aplikację! Rezerwuj zajęcia kiedy tylko chcesz!