Regulamin świadczenia usług drogą elektorniczną – GYM FACTORY Fitness & Fight Piła

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PRZEZ SIEĆ KLUB GYM FACTORY FITNESS & SQUASH

(obowiązuje od 15 października 2022 roku)

Regulamin został sporządzony na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) i określa rodzaje oraz zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w klubie Gym Factory poprzez wykorzystanie strony internetowej pod adresem: www.gymfactory.pl loraz adresem gymfactory.gymmanager.io/account/login udostępnianego w ramach tej strony Portalu dla Klientów.

§ 1. SŁOWNICZEK

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 • Klub – klub Fitness Gym Factory, ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła
 • Placówka Klubu – miejsce, w którym świadczone są usługi Klubu.
 • Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług sieci klubu Gym Factory oraz wykupiła karnet.
 • Karta/Karta klubowa – karta wydawana od października 2022 r. wyłącznie Klientom, którzy przy lub po zakupie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z przyczyn technicznych nie otrzymali Identyfikatora (który samodzielnie umożliwia wejście do Klubu), ale którzy uiścili opłatę za Kartę Klubu w wysokości 30,00 zł (trzydzieści złotych) brutto i w oparciu o Kartę Klubu oraz przypisany do niej dodatkowo Identyfikator mogą bez przeszkód technicznych wejść do Klubu.
 • Identyfikator – umożliwiający wejście do Klubu, indywidualnie nadany przez system teleinformatyczny klubu Gym Factory Klientowi kod generowany podczas rejestracji lub podczas zakończenia procesu rejestracji na podstawie wybranych punktów z biometrycznego skanu palca Klienta. Identyfikator nie stanowi skanu linii papilarnych ani skanu wzoru biometrycznego palca Klienta, nie pozwala na odtworzenie linii papilarnych czy wzoru biometrycznego palca Klienta.
 • Usługobiorca – Nowy Klient, Klient lub inna osoba korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną;
 • Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 • Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z programu partnerskiego akceptowanego przez Właściciela, vouchera lub Wejścia jednorazowego uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym w szczególności Osoby towarzyszące korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią, zgodne ze wzorem oświadczenia dostępnego na stronie internetowej lub w recepcji Klubu.
 • Umowa – Umowa o korzystanie z usług klubu Gym Factory, na warunkach wynikających z Regulaminu Klubu oraz zgodnych z wykupionym rodzajem abonamentu.
 • Karnet – Karnet OPEN (abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z siłowni, usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie  z wyłączeniem MMA i K1), Karnet GYM (abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z siłowni z wyłączeniem usług fitness i MMA /K1) , Karnet MMA i K1(abonament uprawniający do korzystania bez ograniczeń z siłowni i  zajęć zorganizowanych MMA/K1/BJJ znajdujących się w ofercie , Karnet Ilościowy (uprawniający do korzystania bez ograniczeń z siłowni, usług fitness i innych zajęć zorganizowanych znajdujących się w ofercie  z wyłączeniem MMA i K1)
 • Zawieszenie karnetu/Zawieszenie – czynność dokonana przez Członka Klubu polegająca na zawieszeniu wykonywania Umowy o korzystanie z usług klubu dotycząca tylko niektórych umów oferty Gym Factory przy jednoczesnym utrzymaniu członkostwa w Klubie.
 • Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, managerowie placówek Klubu.

Usługodawca – Gym Factory Sp. Z o.o. § 11. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Smart Platinium sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-133) przy ul. Juliusza Lea 116 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848119 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: iod@fitnessplatinium.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody naużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.

5a. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Portalu dla Klientów bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku podania danych karty płatniczej w celu dokonywania automatycznych cyklicznych płatności poszczególnych rat za zakupiony Karnet Przekorzystny 360 dni lub za inną usługę płatną w ratach, dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatnicze i usługi techniczne wspierające usługi płatnicze.
 2. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 4. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych, o których mowa w ust. 4 powyżej, jak również danych, o których mowa w ust. 5 powyżej). Podanie danych, o których mowa w ust. 5a powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług płatnej w ratach, np. umowy o zakup Karnetu Przekorzystnego 360 dni
 • Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 • Strona internetowa – strona internetowa o adresie:www.gymfactory.pl
 • Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie kontraktem (opłacenie, zawieszanie karnetu, opłacenie Wejścia jednorazowego, podgląd opłaconych karnetów i Wejść jednorazowych). Dostęp do Portalu jest możliwy w placówce Klubu poprzez użycie Kiosku lub poza placówką Klubu poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.

Kiosk – urządzenie teleinformatyczne z zastosowanym oprogramowaniem, umożliwiające przetwarzanie i przechowywanie danych, służące do rejestracji Nowych Klientów, do zarządzania indywidualnym kontem Klienta w systemie teleinformatycznym klubu Gym Factory oraz do dokonywania płatności. Kiosk znajduje się w recepcji Klubu.

 • Konto Klienta – zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Klientowi w Portalu dla Klientów dostępnych po zalogowaniu;
 • Operator Systemu Płatności – podmiot, z którym Usługodawca podpisał umowę w celu umożliwienia Klientom dokonywania płatności wynikających ze świadczonych przez  klub Gym Factory usług.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach klubu Gym Factory
 • Ścieżka alternatywna – uzyskanie prawa do korzystania z usług oferowanych przez Klub z pominięciem przekazania danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych przez Klienta. Skorzystanie z usług oferowanych przez Klub na warunkach Ścieżki alternatywnej możliwe jest wyłącznie podczas obecności personelu Klubu oraz po uprzedniej, każdorazowej weryfikacji tożsamości Klienta przez personel Klubu, bez konieczności posiadania Identyfikatora lub Identyfikatora i Karty Klubu.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin Klubu jest udostępniony za pośrednictwem Strony internetowej oraz Portalu dla Klientów w formie umożliwiającej jego odzyskanie, odtworzenie, utrwalanie, w szczególności Regulamin może być zapisany na dysku i wydrukowany.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w nim określonych.
 4. W okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 Właściciel Klubu Gym Factory zobowiązany jest do świadczenia usług rekreacyjno-sportowych z uwzględnieniem aktualnych wytycznych, wymagań i zaleceń organów do tego upoważnionych. W związku z tym w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19 świadczenie usług drogą elektroniczną będzie miało miejsce na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem wyjątkowych, odmiennych rozwiązań określonych w 1Regulaminie Klubu.
 • 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG
 1. Usługodawca umożliwia udostępnienie na indywidualne żądanie Usługobiorcy poprzez Stronę internetową wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne, obejmujących w szczególności usługi, informacje dotyczące Klubu, przedsiębiorcy prowadzącego Klub, profil działalności, formularz zapisu do newsletter, formularz rekrutacyjny, formularz zapisów na usługi dodatkowe, formularz zgłoszenia reklamacji oraz zgłoszenia szkody oraz informacje kontaktowe, co zapewniają specjalistyczne zakładki. Ponadto Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów lub Nowych Klientów usługi polegające na możliwości zakupu Karnetu oraz zarządzaniu Kontem Klienta przy użyciu Portalu dla Klientów,
 2. Klient lub Nowy Klient chcąc korzystać z usług Klubu zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu Klubu, jak również ponosi odpowiedzialność za składane oświadczenia w związku z zakupem Karnetu lub innych usług oferowanych przez Klub.
 3. Z zastrzeżeniem wyłączeń lub ograniczeń przewidzianych dla Klientów chcących korzystać lub korzystających ze Ścieżki alternatywnej, Portal dla Klientów ma na celu umożliwienie rejestracji Nowych Klientów, zarządzania Kontem Klienta, zarządzania umowami Klienta (zakup, Zawieszenie lub zmiana Karnetu, zakup Wejścia jednorazowego), dokonywania płatności w związku ze świadczonymi przez Klub usługami, dokonywania płatności kar umownych, zarządzania zapisami na zajęcia zorganizowane, przeglądania historii umów i płatności. Portal dla Klientów dostępny za pośrednictwem Kiosku ma na celu także rejestrowanie wizyt w Klubie przez osoby korzystające ze Ścieżki alternatywnej. Właściciel Sieci Klubów zastrzega możliwość wprowadzenia w Portalu dla Klientów możliwości zakupu usług oferowanych przez podmioty trzecie na warunkach szczegółowo określonych i udostępnionych Klientowi w procesie zakupu danej usługi, co nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.
 4. Świadczenie przez Usługobiorcę usług drogą elektroniczną polegających na udostępnianiu Strony internetowej, Portalu dla Klienta, umożliwieniu dokonania zakupu Karnetu, uiszczenia innych opłat, zarządzania Kontem Klienta jest bezpłatne, chyba że dla danej czynności przewidziano obowiązek uiszczenia opłaty. Wysokość opłat określa obowiązujący w Klubie cennik usług.
 5. Do świadczenia usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej, dostępnych na niej formularzy, Portalu dla Klientów.
 6. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku opuszczenia Strony internetowej  umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli. W przypadku trwałego zamknięcia Konta Klienta (usunięcie) rozwiązuje się umowa o świadczenie tych usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze Strony internetowej lub z Kiosku w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę z wykorzystaniem Strony internetowej, Portalu dla Klienta oraz Live chat Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi
  • połączenie z siecią Internet;
  • System operacyjny z rodziny Windows, Linux, OSX, Android lub iOS w wersji wspieranej przez producenta z uruchomionym środowiskiem graficznym i z zainstalowaną ekran o rozdzielczości 1024 x 768 ppi;
  • przeglądarką w stabilnej wspieranej wersji, w trybie graficznym, posiadającą włączoną obsługę JavaScript i obsługującą zapytania typu CORS z rodziny: Chrome, Firefox, Safari, Edge.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta  i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych drogą elektroniczną usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian parametrów technicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej, Portalu dla Klienta, w tym zmiany ich interfejsu. Zmiany te nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpływają na rodzaj i zakres świadczonych drogą elektroniczną usług.
 4. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie czasu nie krótszym niż 30 sekund od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności przy wykorzystaniu Portalu dla Klienta.
 • 5. TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Strony internetowej, Portalu dla Klientów, Live chat lub Kiosku.
 2. W razie uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści opisanych w zdaniu pierwszym.
 • 6. ZASADY ogólne KORZYSTANIA Z PORTALU DLA KLIENTA

Portal dla Klientów dostępny za pośrednictwem strony internetowej składa się z następujących funkcjonalności:

 1. rejestracyjnej służącej do rejestracji Klientów i Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych;
 2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 3. Panel Klienta, gdzie Klient może przeglądać historie swoich Karnetów i Wejść jednorazowych, przeglądać informacje dotyczące jego Konta oraz przechodzić do innych aplikacji;
 4. Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać hasło oraz swoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane do faktury, dane karty płatniczej, a także przedłużać, zawieszać i zakańczać Karnety, uiszczać kary umowne przy czym Właściciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia katalogu danych, które Klient będzie mógł zmienić samodzielnie (np. adres e-mail) co nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu;
  1. Rezerwacje, gdzie Klient może dokonać zapisu na zajęcia zorganizowane, a także zgłosić rezygnację z udziału w zajęciach zorganizowanych;
  2. Sklep, gdzie Klub może udostępniać Towary tj. gadżety i inne produkty lub usługi Gym Factory inne niż usługi rekreacyjno-sportowe, które Klient może nabyć na zasadach wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego Gym Factory;
 5. Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego z wyłączeniem pierwszego karnetu Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej oraz z wyłączeniem Wejścia jednorazowego Klienta korzystającego ze Ścieżki alternatywnej,
 6. Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu.

Kiosk składa się z następujących funkcjonalności:

 1. rejestracyjnej służącej do rejestracji Klientów i Nowych Klientów i wprowadzania ich danych do bazy danych oraz służącej do zakończenia procesu rejestracji osób, które założyły Konto za pośrednictwem strony internetowej i które chcą mieć przypisany Identyfikator lub Identyfikator i Kartę Klubu (przy czym przypisanie Karty następuje w recepcji Klubu);
 2. do logowania w celu umożliwienia Klientowi dostępu do jego Konta;
 3. Profil Klienta, gdzie Klient może zmieniać swoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane do faktury, dane karty płatniczej oraz przedłużać, zawieszać, zakańczać Karnety, przy czym Właściciel zastrzega sobie prawo rozszerzenia katalogu danych, które Klient będzie mógł zmienić samodzielnie z wykorzystaniem Kiosku (np. hasło, adres e-mail) co nie będzie stanowić zmiany niniejszego Regulaminu;
 4. Rezerwacje, gdzie Klient może dokonać zapisu na zajęcia zorganizowane, a także zgłosić rezygnację z udziału w zajęciach zorganizowanych;
 5. Kup Karnet, dzięki której Klient może dokonać zakupu wybranego przez siebie Karnetu lub Wejścia jednorazowego, w tym umożliwiającej Klientowi korzystającemu ze Ścieżki alternatywnej zakup pierwszego Karnetu oraz umożliwiającej zakup Wejścia jednorazowego Klientowi korzystającemu ze Ścieżki alternatywnej;
 6. Zmień Karnet, dzięki której Klient może dokonać zmiany posiadanego rodzaju Karnetu;
 7. Rejestrującej wejście do Klubu Klientów korzystających ze Ścieżki alternatywnej, a także osób korzystających z usług Gym Factory na podstawie systemów partnerskich, warunków akcji promocyjnych lub konkursowych, bądź kodów rabatowych.
 8. Założenie Konta Klienta dla osób korzystających z kart programów partnerskich odbywa się za pośrednictwem Portalu dla Klientów, gdzie Klient podaje wymagane dane oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na warunkach wynikających ze współpracy właściciela Klubów z danym programem partnerskim.
 9. Zakończenie korzystania z Portalu dla Klienta następuje poprzez wylogowanie. Klient może w każdym momencie złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Klienta poprzez złożenie żądania jego usunięcia, w takim przypadku Konto Klienta zostanie usunięte na koniec aktywności Karnetu lub na koniec terminu ważności Wejścia jednorazowego, a w przypadku braku aktywnego Karnetu lub ważnego Wejścia jednorazowego – niezwłocznie.
 10. Odmowa akceptacji niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług Klubu. Usługodawca może odmówić świadczenia usług w tym świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Nowego Klienta lub Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie , a także w przypadku odmowy akceptacji Regulaminu lub podania danych niepełnych lub nieprawdziwych lub w przypadku, gdy Klient lub Nowy Klient nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie, a także w przypadku niedostarczenia lub dostarczenia fałszywych, podrobionych, niepodpisanych lub niekompletnych oświadczeń niniejszego Regulaminu lub podania nieprawdziwych lub niepełnych danych kontaktowych przedstawiciela ustawowego.
 • 7. ZASADY REJESTRACJI I ADMINISTROWANIA KARTĄ PŁATNICZĄ
 1. W czasie zakładania Konta oraz w trakcie korzystania z Konta Klient może nieodpłatnie zarejestrować w Koncie kartę płatniczą. Rejestracja karty płatniczej następuje wyłącznie w celu dokonywania zakupów w Portalu dla Klientów, w tym za pośrednictwem Kiosku przy udziale Operatora Systemu Płatności bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty. Późniejsze usunięcie karty w okresie do dnia uiszczenia ostatniej raty z tytułu zakupu Karnetu 12-miesięcy lub z tytułu innej usługi płatnej w ratach, nie jest możliwe, chyba, że wiąże się z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej (edytowanie danych karty płatniczej).
 2. W celu rejestracji karty płatniczej w Koncie Klient, w ramach procesu zakupowego, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane posiadanej karty płatniczej (16-cyfrowy numer karty płatniczej, datę ważności karty płatniczej, kod CVV2/CVC2) oraz wyrazić zgodę na jej rejestrację. Rejestracja karty płatniczej następuje również w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na automatyczne płatności cykliczne, które pobierane będą do czasu wycofania zgody na płatności cykliczne, upływu okresu ważności karty lub usunięcia karty zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem, że automatyczne cykliczne płatności są wymagane przez cały okres obowiązywania Karnetu 12-miesiecy lub innej usługi płatnej w ratach, a usunięcie karty przed datą uiszczenia ostatniej raty z tytułu zakupu Karnetu 12-miesięcy lub z tytułu innej usługi płatnej w ratach nie jest możliwe, chyba, że wiąże się z jednoczesnym podaniem i zapisaniem danych innej ważnej karty płatniczej (edytowanie danych karty płatniczej).
 3. Prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje przekazaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej do dostawcy systemu płatności, z którym Właściciel Klubu zawarł umowę o obsługę kart płatniczych i umożliwia ich wykorzystywanie przy kolejnych płatnościach.
 4. Klient zobowiązany jest do podania danych własnej karty płatniczej i odpowiada za zapewnienie kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych w Koncie w ramach rejestracji karty płatniczej, a w przypadku zmiany danych, w celu skorzystania z możliwości dokonywania zakupów w Portalu dla Klienta, w tym w Kiosku bez potrzeby każdorazowego podawania danych tej karty lub w celu zapewnienia automatycznego cyklicznego uiszczania opłat za Karnet lub rat za zakupioną usługę płatną w ratach, zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 5. Klient może zarejestrować w Koncie nieograniczoną liczbę kart płatniczych i może nimi zarządzać poprzez ich usuwanie w każdym czasie po zalogowaniu na Konto, z zastrzeżeniem, że usunięcie karty płatniczej bez jednoczesnego podania danych innej ważnej karty płatniczej przed datą uiszczenia ostatniej raty z tytułu zakupu Karnetu 12-miesięcy lub z tytułu innej usługi płatnej w ratach nie jest możliwe.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zasad posługiwania się karta płatniczą ustalonych z jej wydawcą, w szczególności w zakresie postępowania w przypadku utraty karty, jak i w zakresie bezpieczeństwa;
 7. Bieżącego monitorowania transakcji płatniczych dokonywanych kartą płatnicza na Koncie Klienta oraz niezwłocznego zgłaszania do Biura Obsługi Klienta wszelkich stwierdzonych niezgodności lub nieprawidłowości.
 • 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie uwagi oraz reklamacje co do usług świadczonych droga elektroniczną mogą być zgłaszane w formie pisemnej poprzez pozostawienie pisma u managera Klubu w placówce Klubu, poprzez formularz reklamacyjny dostępny na Stronie internetowej bądź poprzez przesłanie listem na adres: Gym Factory ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła z dopiskiem „Reklamacja” albo drogą elektroniczną na adres info@gymfactory.pl
 2. Reklamacja, skarga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko, opis sprawy oraz adres korespondencyjny lub adres mailowy, na jaki Klub powinien odpowiedzieć, pod rygorem braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, skargę lub wniosek.
 3. Odpowiedź na reklamacje, skargi i wnioski zostanie udzielona w formie pisemnej na wskazany w reklamacji, skardze lub wniosku adres do korespondencji lub drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje osobę składającą reklamację wysyłając wiadomość na wskazany w toku składania reklamacji adres e-mail lub na adres do doręczeń.
 • 9. ZMIANA REGULAMINU
 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych powodów, do których należą:
 2. a) wprowadzenie nowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub wprowadzenie zmian w tych przepisach, wpływające na zasady oferowania i realizacji usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 3. b) wydanie orzeczeń sądowych, decyzji organów administracji, decyzji, wytycznych, nakazów, zaleceń, interpretacji bądź rekomendacji uprawnionych organów, w tym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak również ich zmiany;
 4. c) poszerzenie oferty Właściciela Klubu, wprowadzenie nowego rodzaju usługi, zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Klub usług, w tym wycofanie z oferty usług, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 5. d) zmiany systemów informatycznych, rozwiązań technicznych lub technologicznych wykorzystywanych przez Klub, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu;
 6. e) zmiany danych Właściciela ;
 7. zmiany dotychczasowych zasad lub warunków świadczenia usług wprowadzone w celu poprawy jakości lub bezpieczeństwa świadczonych usług;

– zmiany o charakterze redakcyjnym i porządkowym.

– Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.

 1. O zmianie Regulaminu Klub poinformuje Klienta poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie internetowej, Portalu dla Klientów, w tym Kiosku oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres e-mail Klienta wskazany na Koncie. W razie zmiany Regulaminu Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania Karnetu lub ze skutkiem na koniec terminu ważności wejścia jednorazowego (a w wypadku Karnetu 12-miesiecy ze skutkiem na przyszłość – na 30 dzień okresu obowiązywania tego Karnetu lub wielokrotność 30 dni obowiązywania tego Karnetu). W przypadku braku akceptacji zmian wynikających ze zmiany ceny Karnetu Karnet nie zostanie automatycznie odnowiony. W razie nieskorzystania z prawa do rezygnacji z Karnetu uważa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 2. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany Regulaminu.
 3. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.
 • 11. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Gym Factory sp. z o.o. z siedzibą w Pile  przy ul. Warsztatowej 8  nip 7642670740 (dalej: „Administrator”).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Administrator wskazuje dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych właściwe w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: info@gymfactory.pl.
 3. Dane osobowe Klienta, podane w związku z zawarciem Umowy w sposób określony w Regulaminie, będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim: (i) w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (ii) w celu wykonania obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz (iii) w celu prowadzenia przez Administratora marketingu usług własnych, dochodzenia lub obrony w sprawie roszczeń lub praw Administratora, w celu przeciwdziałania nadużyciom ze strony klienta, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci danych biometrycznych (danych daktyloskopijnych), dane te będą przetwarzane przez Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu weryfikacji tożsamości Klienta oraz odnotowania wejścia do Klubu jako osoby uprawnionej.
 5. W przypadku udzielenia przez Klienta, dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania newslettera albo w celach marketingowych po wygaśnięciu umowy podane dane przetwarzane będą w tych celach na podstawie wyrażonej zgody – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku udzielenia przez Klienta, w związku z zapisem do newslettera lub zawarciem Umowy, dobrowolnej zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej lub zgody naużywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których Klient jest użytkownikiem (telefonu, komputera) oraz automatycznych systemów wywołujących, w/w kanały komunikacji będą wykorzystywane przez Administratora w celach marketingu usług własnych – wysyłanie Klientowi Newslettera.
  1. W przypadku wyrażenia zgody na dokonywanie zakupów w Portalu dla Klientów bez potrzeby każdorazowego podawania danych karty płatniczej podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku podania danych karty płatniczej w celu dokonywania automatycznych cyklicznych płatności poszczególnych rat za zakupiony Karnet 12-miesiecy lub za inną usługę płatną w ratach, dane będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 6. Odbiorcami danych osobowych Klienta mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczonych na rzecz Administratora usług (np. podwykonawcy) lub wspierania bieżących procesów biznesowych Administratora takie jak podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, dochodzenia należności, marketingowe, operacyjne oraz IT, w tym dostarczające Administratorowi rozwiązania informatyczne do obsługi Klienta, podmioty świadczące usługi płatnicze i usługi techniczne wspierające usługi płatnicze.
 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Klienta do państw trzecich.
 8. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez czas trwania zawartej umowy oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do czasu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu.
 9. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Klienta danych osobowych w procesie zawarcia Umowy jest dobrowolne, ale niezbędne dla wykonania Umowy (nie dotyczy to danych biometrycznych, w postaci danych daktyloskopijnych i danych , o których mowa  powyżej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług płatnej w ratach, np. umowy o zakup Karnetu 12-miesięcy
 • 12. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
 1. Wszelkie znaki handlowe, logo oraz znaki serwisowe użyte za pośrednictwem Strony internetowej jak również Portalu dla Klientów stanowią przedmiot ochrony zgodnie z ustawą o prawie autorskim, a ich przetwarzanie, modyfikacja lub wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji jest zabronione.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Strony internetowej, Portalu dla Klientów  z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich korzystaniu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Klienta, Nowego Klienta, Klub lub Usługodawcę.
 3. Szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci internet w tym ze świadczonych przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną jest działalność tzw. hakerów mająca na celu włamanie się do systemu Usługodawcy oraz Klienta lub Nowego Klienta oraz możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzenia szkód, takich jak „konie trojańskie”, „robaki”. Celem uniknięcia zagrożeń z tym związanych zaleca się stosowanie aktualnego oprogramowania antywirusowego. Klub informuje, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie ryzyk, o których mowa w zdaniu pierwszym, jednakże Klient i Nowy Klient przyjmuje do wiadomości, iż nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed wskazanymi niepożądanymi działaniami.
 4. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: Warsztatowa 8 64-920 Piła;
 • poczty elektronicznej pod adresem: info@gymfactory.pl

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

PRACUJ W GYM FACTORY

PRACUJ W GYM FACTORY

NASI PARTNERZY