Regulamin Klubu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG KLUBU GYM FACTORY FITNESS & SQUASH CENTER

I. Definicje

 1. Gym Factory Fitness & Squash Center (zwany dalej „Klubem”) – ABM Maciej Abramczuk ul.Warsztatowa 8, 64-920 Piła.
 2. „Klub”- obiekt sportowo-rekreacyjny prowadzony przez ABM Maciej Abramczuk.
 3. "Umowa korzystania z usług Klubu” zwana dalej ”Umowa ” umowa przyznająca status Klubowicza.
 4. „Klubowicz” pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Voucher- nieodpłatną, jednodniowa i jednorazowa możliwość skorzystania z usług świadczonych przez Klub. Usługa ”voucher” obejmuje wyłącznie usługi wliczone w cenę karnetu.

 

II. Zasady uczestnictwa

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa.
 2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest karnet wstępu, zwany w dalszej części Regulaminu Karnetem.
 3. Klubowicz przed zakupieniem karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, dostępnym w Klubie.
 4. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy.
 5. Karnet można nabyć w Klubie.
 6. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona zobowiązana jest podpisać umowę w obecności przedstawiciela ustawowego za pisemną jego zgodą.
 7. Umowa może zostać zawarta na czas określony 12 miesięcy, bądź na czas nieokreślony.
 8. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonym od pierwszego dnia nowego okresu rozliczeniowego. Zamiar wypowiedzenia umowy należy zgłosić składając podpis na odpowiednim formularzu dostępnym w recepcji Klubu.
 9. Karnet wydany w związku z zawarciem umowy, wystawiany jest imiennie bez możliwości odstąpienia karnetu osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych karnetów.
 10. Klubowicz może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Klubu oraz zdaniu przez klubowicza wydanego w związku z zawarciem umowy karnetu.
 11. Osoba trzecia, na rzecz której przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z umowy zobowiązana jest spełnić wszelkie warunki określone niniejszym regulaminem.
 12. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania karnetów wraz z innym dokumentem ze zdjęciem, potwierdzającym tożsamość osoby posługującej się karnetem.
 13. Klub zastrzega sobie możliwość odmowy udzielania prawa wstępu na teren Klubu osobie, która nie okaże karnetu, bądź jeżeli dane widniejące na karnecie będą odmienne od danych znajdujących się dokumencie okazanym zgodnie z postanowieniami pkt II ppkt 12 powyżej.
 14. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności po zgłoszeniu lub kradzieży w klubie, za okazaniem dokumentu tożsamości i dowodu zakupu karnetu (faktury, paragonu, umowy).
 15. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy bez podawania przyczyny.
 16. Każda osoba wyrażająca chęć korzystania z usług Klubu może, za zgoda Klubu, jednorazowo i nieodpłatnie skorzystać z jego usług przez okres jednego dnia w ramach usługi „voucher„. Osoba korzystająca usługi „voucher” jest zobowiązana przestrzegać niniejszego regulaminu.
 17. Osoba zainteresowania korzystaniem z usług Klubu musi spełnić następujące warunki:
  • złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie,
  • uiścić cenę zakupu wynikającą z umowy w sposób określony niniejszym regulaminem i umową,
  • uiścić opłatę wpisową (dot. Umowy na czas nieokreślony),
  • złożyć oświadczenie, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwskazań dotyczących stanu zdrowia, dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług Klubu.
  • złożyć oświadczenie, iż jest świadoma zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń, pozostającymi w sprzeczności z dostosowania przez pracowników Klubu intensywnością i rodzajem ćwiczeń oraz pozostającymi w sprzeczności z jej aktualnym stanem zdrowia i kondycją fizyczną,
  • złożyć oświadczenie, iż bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 18. Oświadczenia o których mowa powyżej osób, o których mowa w zdaniu drugim pkt I ppkt 5 niniejszego regulaminu, muszą być podpisane w obecności przedstawiciela ustawowego.
 19. Klubowiczami mogą być jedynie osoby, których stan pozwala na uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 20. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Klubowicza wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Klubowicze zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 21. Klubowicz korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność, nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 22. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Klubowicza, wyrządzoną przez innych użytkowników Klubu - innych Klubowiczów, bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Klubu.
 23. Wstęp na teren Klubu jest możliwy dopiero po podpisaniu niniejszego regulaminu, który jest jednoznaczny z oświadczeniami, o których mowa w pkt II ppkt 17 a, d, e, f, jak również uregulowaniu ceny zakupu karnetu oraz wszystkich innych opłat określanych niniejszym regulaminem.
 24. W przypadku zawarcia umowy na czas określony Klubowicz zobowiązany jest dokonać płatności z góry jednorazowo za cały okres trwania umowy bądź ratalnie- przyjmuje się, że raty płatne są miesięcznie z góry do 7 dnia od momentu wygaśnięcia opłaty za poprzednią ratę, za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek.
 25. W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony Klubowicz zobowiązany jest dokonywać comiesięcznych płatności, w wysokości określonej Umową oraz w jednej z następujących form: gotówkowo, kartą płatniczą, przelewem.
 26. Pierwszą ratę Klubowicz zobowiązany jest opłacić w dniu podpisania umowy.
 27. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconych już wcześniej usług (dot. umów zawartych na czas określony) przez okres nie dłuższy a niżeli dwa miesiące, klubowicz otrzyma prawo skorzystania z tych usług w późniejszym terminie (dot. wyłącznie choroby poświadczonej przez lekarza). W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin, z zastrzeżeniem pkt II ppkt 28 poniżej.
 28. Klubowicz, który zawarł umowę na czas nieokreślony jest uprawniony za zgodą Klubu do zawieszenia umowy, na wyłączny jego wniosek na okres 1 miesiąca. Klubowicz, który zawarł umowę na czas określony jest uprawniony za zgodą Klubu do zawieszenia umowy, na wyłączny jego wniosek na okres 2 miesięcy składając podpis na odpowiednim formularzu. W przypadku zawieszenia umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Klubowicz zwolniony jest z obowiązku ponoszenia opłat w okresie zawieszenia tejże umowy. Zawieszenie umowy wydłuża okres trwania umowy, odpowiednio o ilość dni na które umowa została zawieszona.
 29. W przypadku nieuregulowania, bądź nieterminowego regulowania (w przypadku umów zawartych na czas nieokreślony) przez Klubowicza ceny zakupu karnetu lub innych opłat lub niestosownego zachowania na terenie Klubu , firma zastrzega sobie prawo do odmowy prawa wstępu na teren Klubu, również w innych przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu, w tym w szczególności w przypadkach określonych w pkt 30 poniżej.
 30. Umowa może zostać rozwiązania przez Klub w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja umowy może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu, agresywnego, groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym regulaminem.
 31. Klub jest uprawniony do fotografowania swojego obiektu dla celów reklamowych, promocyjnych usług i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Klubowiczów o ile ww. działanie Klubu nie narusza praw i wolności Klubowiczów. O zamiarze i terminie podejmowania przez Klub ww. działań Klub powiadomi uprzednio Klubowiczów.
 32. Klub może cedować lub przekazywać prawa płynące z niniejszej Umowy osobom trzecim, a także zlecać osobom trzecim wykonanie obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Klubowicz wyraża zgodę na przeniesienie wierzytelności z Klubu wobec Klubowicza na podmiot trzeci z tytułu nieuiszczonych opłat.
 33. Klub nie zwraca ceny zakupu za karnety niewykorzystane, po upływie okresu ich ważności.

 

III. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ KLUB

 1. Usługi wliczone w cenę zakupu karnetu oraz usługi płatne dodatkowo określone są w cenniku ustalonym przez Klub.

  *umowę korzystania z usług Klubu na czas określony - 12 miesięcy oraz umowy na czas nieokreślony upoważnia Klubowicza do bezpłatnego przyprowadzenia ze sobą jednego dziecka, w wieku do 12-go roku życia, za każdym razem będąc obecnym w obiekcie Klubu na:

  - STREFĘ, KIDS która posiada odrębny regulamin.

 2. Klub zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu świadczonych usług w dowolnym czasie, na co Klubowicz niniejszym wyraża zgodę. Klub w wykonaniu Umowy umożliwi również korzystanie z nowo dostępnych usług, które mogą zostać wprowadzone w przyszłości, a zaliczających się do usług wliczonych w cenę karnetu.

 

IV. PRZYPISY PORZĄDKOWE ORAZ ORGANIZACYJNE

 1. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej. Z zastrzeżeniem możliwości zmiany godzin otwarcia Klubu.
 2. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień określonych rodzajem zakupionego karnetu we wszystkie dni otwarcia Klubu, w godzinach jego otwarcia, z dowolną częstotliwością i dowolnie długo z urządzeń, które nie są aktualnie wykorzystywane przez innych Klubowiczów.
 3. Kierownictwo Klubu może podjąć decyzje o zamknięciu klubu w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicze będą o tym poinformowani z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez wywieszenie stosownej informacji w recepcji Klubu lub innym ogólnodostępnym miejscu jak i na stronie internetowej Klubu.
 4. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych napraw, remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. Jednocześnie umowa zostanie przedłużona automatycznie o ilość dni, w jakich klub był nieczynny.
 5. Rzeczy osobiste Klubowiczów powinny być przechowywane w szafkach udostępnionych przez Klub. Klubowicz ponosi osobistą odpowiedzialność za bezpieczne zamknięcie szafki w szatni. Nie należy przechowywać pieniędzy i innych wartościowych przedmiotów w szafkach w szatni. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kradzież w szafkach lub poza nimi w pomieszczeniach Klubu.
 6. Klub zastrzega sobie prawo wizualnego monitoringu klubu. Kamery zainstalowane są w celach bezpieczeństwa. Jednocześnie Klub oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Kubowicza, obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego uprawnione. Klient niniejszym wyraża zgodę na rejestrowanie jego wizerunku.
 7. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu, Klubowicz zobowiązany jest korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez personel Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji obsługi.
 8. Klubowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez nich na terenie Klubu.
 9. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce, o której mowa powyżej.
 10. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje ubiór i zmienne obuwie sportowe.
 11. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 12. Klubowicz zobowiązany jest do nienaruszania spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Klubowiczom możliwości korzystania z usług Klubu.
 13. Klubowicz zobowiązany jest do kulturalnego i spokojnego zachowania się na terenie Klubu wyrażonego brakiem używania wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się, rzucania sztangielek i innego sprzętu na parkiet.
 14. Klubowicz zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładanie sprzętu na wyznaczone miejsce.
 15. Klubowicz zobowiązuje się do nie wnoszenia na salę ćwiczeń siłowych, fitnessu i innych pomieszczeń szklanych naczyń, plecaków i toreb sportowych.
 16. Zabrania się przynoszenia do Klubu przedmiotów niebezpiecznych i innych przedmiotów, których wniesienie na teren Klubu mogłoby utrudnić korzystanie z Klubu innym osobom lub mogłoby doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia mienia, bądź mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przebywających w Klubie, ich życia oraz zdrowia.
 17. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Klubu.
 18. Klub zastrzega sobie prawo do ograniczenia czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu, celem przeprowadzenia niezbędnej konserwacji.
 19. 19. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć fitness jeżeli, liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać 3 osób.
 20. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem Klubowicz jest zobowiązany do przychodzenia na zajęcia punktualnie. Nie jest dopuszczalne wchodzenie na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć.
 21. W odniesieniu do zajęć grupowych z instruktorem Klub zastrzega sobie prawo do wcześniejszego dokonywania zapisu na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, bądź w recepcji Klubu.
 22. Klubowicz rezygnujący z zajęć grupowych zobowiązany jest do odwołania dokonanej rezerwacji. Trzykrotne niezastosowanie się do obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym może skutkować brakiem możliwości zapisania się na przedmiotowe zajęcia przez kolejne trzy miesiące.
 23. Konsumpcja jest dozwolona wyłącznie w barze Klubu.
 24. Klubowicz jest zobowiązany opuścić pomieszczenia do ćwiczeń co najmniej 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do zamknięcia Klubu.
 25. Z sauny mogą korzystać osoby od 16 roku życia, za pisemną zgodą opiekuna prawnego oraz wyłącznie osoby zdrowe. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych lub stosowania innych używek w saunie pod rygorem natychmiastowego usunięcia Klubowicza z obiektu.

 

V. Rodzaje Karnetów

Cennik karnetów

 

VI. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klubowiczów jest Gym Factory Fitness & Squash Center zwany dalej Klubem.
 2. Dane osobowe Klubowiczów będą przetwarzane przez Klub zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U2002r Nr 101 poz.926).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją Umowy korzystania z usług Klubu.
 4. Wyrażenie zgody do przetwarzania danych osobowych nie jest obligatoryjne.
 5. Klubowiczowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania.

 

VII. Uwagi Końcowe

 1. Klubowicz zobowiązany jest do informowania Klubu o wszelkich zmianach adresu zamieszkania oraz adresu do korespondencji, numerów telefonu komórkowego. Pisma wysyłane na podane w Klubie adresy, a niepodjęte w terminie lub zwrócone do nadawcy, uważa się za doręczone skutecznie z ostatnim możliwym dniem ich odbioru.
 2. Gym Factory Fitness & Squash Center zobowiązana jest do wystawienia rachunku bądź faktury na żądanie klienta w terminie 7 dni roboczych.
 3. W zakresie nieuregulowanym Umową i niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Gym Factory Fitness & Squash Center - Klub jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu, godzin otwarcia, zmiany świadczonych w obrębie Klubu usług oraz innych jego postanowień, na co Klubowicz wyraża zgodę.
 5. Każdy z Klubowiczów jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania Regulaminu oraz ma prawo w każdym czasie otrzymać do wglądu w recepcji Klubu aktualną wersję Regulaminu.

Bądź na bieżąco

Pracuj w Gym Factory

Pracuj w Gym

Nasi partnerzy