Warunki korzystania z usługi

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki stron „Umowy Członkowskiej” a także wszystkich innych osób przebywających na terenie klubu GYM Factory.

Członkostwo

 1. Członkiem klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat, może zostać członkiem klubu za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.
 2. Podstawą członkostwa w Klubie jest umowa.
 3. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług klubu jest karta klubowa (zwana dalej „kartą”).
 4. Karta ma charakter imienny i nie może być odstąpiona innym osobom.
 5. Karta jest wydana w dniu zawarcia umowy, na okres trwania umowy, a jej koszt wynosi 20 zł.
 6. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty powinien być niezwłocznie zgłoszony kierownictwu Klubu. Wydanie nowej karty, może nastąpić dopiero po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej, w wysokości 20 zł.
 7. Karta Klubu uprawnia do korzystania z wszystkich pomieszczeń klubu przeznaczonych do publicznego użytku, a także usług wynikających z treści Umowy Członkowskiej.
 8. Uzyskanie członkostwa w Klubie jest uzależnione od posiadania wolnych miejsc.
 9. Kierownictwo klubu zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy Członkowskiej, bez podawania przyczyn.

Ceny usług

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie jest ustalany przez kierownictwo Klubu i podawany do publicznej wiadomości.
 2. W przypadku udokumentowanego braku możliwości skorzystania z opłaconej już wcześniej usługi, Członek Klubu otrzyma prawo skorzystania z tej usługi w późniejszym terminie (dotyczy wyłącznie choroby). W pozostałych przypadkach karnety nie podlegają przesunięciu na inny termin.
 3. W przypadku rozwiązania Umowy Członkowskiej, Klub nie zwraca wniesionych już opłat.
 4. Na żądanie Członka, Klub wystawia rachunki i faktury za usługi klubowe.

Prawa i obowiązki Członka klubu

 1. Z usług Klubu, Członek Klubu może korzystać w zakresie posiadanych uprawnień klubowych i wykupionej kategorii usług, we wszystkie dni otwarcia klubu, w godzinach otwarcia, z jednokrotnym wejściem w ciągu dnia, z urządzeń które nie są wykorzystywane aktualnie przez innych członków Klubu, chyba że w niniejszym Regulaminie zastrzeżono inaczej.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku gdy liczba osób zainteresowanych będzie niższa niż 4 osoby.
 3. Klub zastrzega sobie prawo do redukcji liczby godzin aerobikowych i spinu w okresie letnim.
 4. Klub jest otwarty we wszystkie dni roku kalendarzowego, w następujących godzinach: soboty, niedziele 9:00 - 20:00, oraz 31.12, 6.01, 1.05, 3.05 w godzinach 7:00 - 1400, w pozostałe dni: 700 – 2200
 5. Klub jest zamknięty w Święta Wielkanocne, Boże Ciało, 15.08 (Święto Wniebowzięcia Maryi Panny), Wszystkich Świętych, 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia oraz 1 dzień Nowego Roku.
 6. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, kierownictwo Klubu powiadomi o tym Członków poprzez zamieszczenie stosownych informacji w Recepcji.
 7. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i narkotyków, przynoszenia alkoholu, środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków.
 8. Członkowie Klubu są zobowiązani do nienaruszenia spokoju i porządku w Klubie oraz niezakłócania innym Członkom możliwości korzystania z usług Klubu.
 9. Z pomieszczeń i urządzeń Klubu Członek Klubu powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez kierownictwo Klubu lub wynikający ze stosowania instrukcji bądź informacji kierownictwa Klubu.
 10. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej na klucz szafce.
 11. W pomieszczeniach przeznaczonych do wykonywania ćwiczeń obowiązuje obuwie i ubiór sportowy.
 12. Sauny wyłączane są najpóźniej o godzinie 21:30 w dni powszednie oraz o godzinie 19:30 w weekendy.
 13. Członek Klubu jest obowiązany opuścić klub najpóźniej z nadejściem godziny jego zamknięcia. Po przekroczeniu tego czasu pobierana jest opłata w wysokości 10zł.
 14. Osoby naruszające zasady porządku w Klubie będą proszone o opuszczenie Klubu. W stosunku do osób rażąco lub uporczywie naruszających zasady porządku w Klubie oraz postanowienia niniejszego regulaminu, Klub może, po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach umowę może rozwiązać Członek Klubu w przypadku gdy Klub w sposób rażący lub uporczywy narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 15. Rzeczy osobiste Członków Klubu powinny być przechowywane w indywidualnych szafkach udostępnionych przez Klub.
 16. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członków Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 17. Rzeczy wartościowe Członek Klubu winien złożyć w Recepcji Klubu w depozyt.
 18. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członkowie Klubu zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 19. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 20. Członek ponosi materialną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia mienia Klubu.

Postanowienia Końcowe

 1. Zmiany regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w Recepcji Klubu. Klienci Klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowywania się do nich.
 2. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.